Podmínky získání dotace

Státní fond životního prostředí vyhlásil tento dotační titul dne 27. 4. 2017, a to se zaměřením na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.

Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

  • Novostavby kolaudované po 27. 4. 2017 mohou získat dotaci pouze v programu č.2 – využití vody pro splachování všech WC v objektu a zalévání zahrady.
  • Stávající stavby kolaudované před 27. 4. 2017 mohou získat dotaci na oba programy, tj. jak samostatné využití pro zalévání, tak zalévání + splachování. Již neplatí omezení na tzv. “suché obce”, nyní lze získat v celé ČR.
  • 100 % plochy střechy obytné budovy musí být svedeno do nádrže. V odůvodněných případech, kdy nelze svést 100 %, lze získat dotaci i při svedení alespoň 50%.
  • Souhlas všech majitelů objektu.
  • Doložení odborného posudku.

Jaké dokumenty budou potřeba k podání žádosti?

  • Vyplněný vstupní formulář s informacemi o vlastnících budovy – dodává žadatel
  • Písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud je relevantní) – dodává žadatel
  • Odborný posudek – zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů – dodáváme my

Vyplácení dotace

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.